Cơ khí Quang Trung
Mục lục bài viết
Thông tin ĐHĐCĐ thường niên
mau giay uy quyen
danh sach co dong hien huu
Danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên
Tất cả các trang

CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG

QUANG TRUNG


Số: 81 /TB-QT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày  03 tháng  5  năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: “Chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty - Năm 2018”

 

Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ KHÍ & XD QUANG TRUNG


Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung được Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thông qua ngày 29/10/2005 và các nội dung đã được sửa đổi bổ sung vào ngày 28/4/2007 và ngày 03/7/2016.

Để chuẩn bị các điều kiện cho việc triệu tập các Cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Hội đồng Quản trị Công ty thông báo đến các Cổ đông một số nội dung có liên quan như sau :

1- Cổ đông sở hữu, đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền từ 1.500 cổ phần trở lên không vi phạm các qui định chung của Luật và Điều lệ thì có quyền tham dự kỳ họp.

- Các Cổ đông sở hữu chưa đủ 1.500 cổ phần có thể ủy quyền cho Cổ đông khác (hoặc nhận số cổ phần ủy quyền từ Cổ đông khác) để đảm bảo đủ điều kiện tham dự Đại hội theo khoản 1 nêu trên.

- Giấy ủy quyền được ghi theo mẫu qui định thống nhất chung của Công ty (mẫu Giấy ủy quyền đề nghị các Cổ đông liên hệ Phòng TCHC Công ty, (địa chỉ: Lô B6, KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; số điện thoại: 0256.3841005).

2- Khi có đủ điều kiện theo qui định tại phần 1 trên đây, Cổ đông được lựa chọn một trong các hình thức tham dự kỳ họp như sau :

- Cổ đông trực tiếp đến tham dự kỳ họp.

- Ủy quyền cho người khác dự họp.

- Cổ đông gửi phiếu biểu quyết đã được đánh dấu biểu quyết về cho Ban tổ chức kỳ họp trước 01 ngày diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (theo qui định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014), trách nhiệm và quyền lợi được hưởng như Cổ đông trực tiếp tham dự kỳ họp.

3- Việc ủy quyền dự họp được tiến hành từ nay đến hết ngày 10/5/2018.

- Giấy ủy quyền gửi về Phòng TCHC Công ty để tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Đại hội, các Giấy ủy quyền gửi chậm theo quy định sẽ không có hiệu lực.

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo đến các Cổ đông biết và thực hiện, nếu có vướng mắc gì liên hệ Phòng TCHC Công ty để được giải quyết ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên.

- BTC Đại hội.

- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

UV HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Cao Đình Thuận

 


 

CÔNG TY CỔ PHẦN                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

CƠ KHÍ & XÂY DỰNG QUANG TRUNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày        tháng  5  năm 2018

(MẪU) GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Những người ủy quyền:

Số
TT
Họ và tên
Số cổ phần
ủy quyền
Số CMND
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tổng cộng:
II. Người được uỷ quyền:

Họ và tên : .......................................................

CMND số :  .......................................................

Công an tỉnh : ........................................... , cấp ngày : .....................................

Được quyền sử dụng số Cổ phần trên để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên - năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung, tổ chức vào ngày 27 tháng 5 năm 2018.

 

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN

NGƯỜI UỶ QUYỀN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 


 

CTY CP CÔ KHÍ & XD QUANG TRUNG

DANH SAÙCH COÅ ÑOÂNG HIEÄN HÖÕU CUÛA COÂNG TY
(Soá lieäu toång hôïp ñeán ngaøy 27/4/2018)

STT

TEÂN COÅ ÑOÂNG

TOÅNG SOÁ CP
SÔÛ HÖÕU

Tyû leä coå phaàn sôû höõu so voán ñieàu leä (%)

Ghi chuù

1

Ñoaøn Theá Hoøa

654.968

66,158

2

Phaïm Thò Thuùy Phöôïng

90.000

9,091

3

Leâ Chôn

59.575

6,018

4

Nguyeãn Xuaân Thanh

55.957

5,652

5

Nguyn Th Bích Hường

30.000

3,030

6

Cao Ñình Thuaän

21.167

2,138

7

Nguyeãn Ñeàu

21.091

2,130

8

Giaùp Hoøang Bình

16.915

1,709

9

Nguyeãn Tieán Hoa

8.307

0,839

10

Nguyeãn Vaên Thaønh

5.567

0,562

11

Thaân Troïng Höông

5.016

0,507

12

Phạm Việt Thành

5.000

0,505

13

Buøi Töôøng Huaân

3.000

0,303

14

Haø Minh Oan

2.563

0,259

15

Phan Vaên Quang

2.416

0,244

16

Hoaøng Ñình Quang

2.000

0,202

17

Ñaëng Ngoïc Vinh

1.505

0,152

18

Nguyeãn Theá Bình

1.008

0,102

19

Phan Taøi

600

0,061

20

Nguyeãn Tieán Duõng

550

0,056

21

Mai Thanh Tuaán

366

0,037

22

Nguyeãn Vaên Long

283

0,029

23

Dieäp Theá Uyeân

250

0,025

24

Nguyeãn Ñình Kieät

241

0,024

25

Nguyeãn Ñình Tuaân

200

0,020

26

Nguyeãn Vaên Thuaän

191

0,019

27

Nguyeãn Thaønh Long A

183

0,018

28

Leâ Vaên Tuaán

175

0,018

29

Leâ Thanh Haø

166

0,017

30

Ñaëng Minh Tröïc

150

0,015

31

Tröông Ngoïc Hieáu

150

0,015

32

Nguyeãn Vaên Bính

141

0,014

33

Nguyeãn Huøng Vaân

141

0,014

34

Leâ Vaên Hieáu A

125

0,013

35

Haø Coâng Luaät

33

0,003

Toång coäng:

990.000

100

Ngöôøi laäp                  Keá toaùn  tröôûng               Toång Giaùm ñoác

Ch tòch HÑQT

 


 

CTY CP CÔ KHÍ & XD QUANG TRUNG

 

DANH SAÙCH COÅ ÑOÂNG ÑUÛ ÑIEÀU KIEÄN DÖÏ HOÏP ÑHÑCÑ THÖÔØNG NIEÂN 2018

(Soá lieäu toång hôïp ñeán ngaøy 10/5/2018)

 

STT

TEÂN COÅ ÑOÂNG

TOÅNG SOÁ CP
SÔÛ HÖÕU

Tyû leä coå phaàn sôû höõu so voán ñieàu leä (%)

Ghi chuù

1

Ñoaøn Theá Hoøa

744.968

75,25

2

Leâ Chôn

59.575

6,02

3

Nguyeãn Xuaân Thanh

53.482

5,40

4

Nguyn Th Bích Hường

30.000

3,03

5

Cao Ñình Thuaän

23.167

2,34

6

Nguyeãn Ñeàu

21.091

2,13

7

Giaùp Hoøang Bình

16.915

1,71

8

Nguyeãn Tieán Hoa

8.307

0,84

9

Nguyeãn Vaên Thaønh

5.567

0,56

10

Thaân Troïng Höông

5.016

0,51

11

Phạm Việt Thành

5.000

0,51

12

Voõ Taán Vieät

3.163

0,32

13

Buøi Töôøng Huaân

3.000

0,30

 14

Phan Vaên Quang

2.416

0,24

15

Nguyeãn Theá Bình

1.558

0,16

16

Ñaëng Ngoïc Vinh

1.505

0,15

Toång coäng:

987.205

99,72

Quy Nhôn, ngaøy 10 thaùng 5 naêm 2018

Ngöôøi laäp        Keá toaùn tröôûng          Toång Giaùm ñoác           Chủ tòch HÑQT