Cơ khí Quang Trung
Mục lục bài viết
Thông tin ĐHĐCĐ thường niên
mau giay uy quyen
danh sach co dong hien huu
Danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên
Tất cả các trang

 

CÔNG TY CỔ PHẦN                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

CƠ KHÍ & XÂY DỰNG QUANG TRUNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày        tháng  5  năm 2018

(MẪU) GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Những người ủy quyền:

Số
TT
Họ và tên
Số cổ phần
ủy quyền
Số CMND
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tổng cộng:
II. Người được uỷ quyền:

Họ và tên : .......................................................

CMND số :  .......................................................

Công an tỉnh : ........................................... , cấp ngày : .....................................

Được quyền sử dụng số Cổ phần trên để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên - năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung, tổ chức vào ngày 27 tháng 5 năm 2018.

 

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN

NGƯỜI UỶ QUYỀN

1.

2.

3.

4.

5.

6.