Cơ khí Quang Trung
Mục lục bài viết
Thông tin ĐHĐCĐ thường niên
mau giay uy quyen
danh sach co dong hien huu
Danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên
Tất cả các trang

 

CTY CP CÔ KHÍ & XD QUANG TRUNG

DANH SAÙCH COÅ ÑOÂNG HIEÄN HÖÕU CUÛA COÂNG TY
(Soá lieäu toång hôïp ñeán ngaøy 27/4/2018)

STT

TEÂN COÅ ÑOÂNG

TOÅNG SOÁ CP
SÔÛ HÖÕU

Tyû leä coå phaàn sôû höõu so voán ñieàu leä (%)

Ghi chuù

1

Ñoaøn Theá Hoøa

654.968

66,158

2

Phaïm Thò Thuùy Phöôïng

90.000

9,091

3

Leâ Chôn

59.575

6,018

4

Nguyeãn Xuaân Thanh

55.957

5,652

5

Nguyn Th Bích Hường

30.000

3,030

6

Cao Ñình Thuaän

21.167

2,138

7

Nguyeãn Ñeàu

21.091

2,130

8

Giaùp Hoøang Bình

16.915

1,709

9

Nguyeãn Tieán Hoa

8.307

0,839

10

Nguyeãn Vaên Thaønh

5.567

0,562

11

Thaân Troïng Höông

5.016

0,507

12

Phạm Việt Thành

5.000

0,505

13

Buøi Töôøng Huaân

3.000

0,303

14

Haø Minh Oan

2.563

0,259

15

Phan Vaên Quang

2.416

0,244

16

Hoaøng Ñình Quang

2.000

0,202

17

Ñaëng Ngoïc Vinh

1.505

0,152

18

Nguyeãn Theá Bình

1.008

0,102

19

Phan Taøi

600

0,061

20

Nguyeãn Tieán Duõng

550

0,056

21

Mai Thanh Tuaán

366

0,037

22

Nguyeãn Vaên Long

283

0,029

23

Dieäp Theá Uyeân

250

0,025

24

Nguyeãn Ñình Kieät

241

0,024

25

Nguyeãn Ñình Tuaân

200

0,020

26

Nguyeãn Vaên Thuaän

191

0,019

27

Nguyeãn Thaønh Long A

183

0,018

28

Leâ Vaên Tuaán

175

0,018

29

Leâ Thanh Haø

166

0,017

30

Ñaëng Minh Tröïc

150

0,015

31

Tröông Ngoïc Hieáu

150

0,015

32

Nguyeãn Vaên Bính

141

0,014

33

Nguyeãn Huøng Vaân

141

0,014

34

Leâ Vaên Hieáu A

125

0,013

35

Haø Coâng Luaät

33

0,003

Toång coäng:

990.000

100

Ngöôøi laäp                  Keá toaùn  tröôûng               Toång Giaùm ñoác

Ch tòch HÑQT