Cơ khí Quang Trung
Mục lục bài viết
Thông tin ĐHĐCĐ thường niên
mau giay uy quyen
danh sach co dong hien huu
Danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên
Tất cả các trang

 

CTY CP CÔ KHÍ & XD QUANG TRUNG

 

DANH SAÙCH COÅ ÑOÂNG ÑUÛ ÑIEÀU KIEÄN DÖÏ HOÏP ÑHÑCÑ THÖÔØNG NIEÂN 2019

(Soá lieäu toång hôïp ñeán ngaøy 15/5/2019)

 

STT

TEÂN COÅ ÑOÂNG

TOÅNG SOÁ CP
SÔÛ HÖÕU

Tyû leä coå phaàn sôû höõu so voán ñieàu leä (%)

Ghi chuù

1

Ñoaøn Theá Hoøa

761.883

76,96

2

Leâ Chôn

59.575

6,02

3

Nguyeãn Xuaân Thanh

53.482

5,40

4

Nguyn Th Bích Hường

30.000

3,03

5

Cao Ñình Thuaän

23.167

2,34

6

Nguyeãn Ñeàu

21.091

2,13

 

7

Nguyeãn Tieán Hoa

8.307

0,84

8

Nguyeãn Vaên Thaønh

5.567

0,56

9

Thaân Troïng Höông

5.016

0,51

10

Phạm Việt Thành

5.000

0,51

11

Buøi Töôøng Huaân

3.000

0,30

12

Haø Minh Oan

2.563

0,25

 13

Phan Vaên Quang

2.416

0,24

14

Nguyeãn Theá Bình

1.558

0,16

15

Ñaëng Ngoïc Vinh

1.505

0,15

Toång coäng:

986.605

99,66

Bình Ñònh, ngaøy 15 thaùng 5 naêm 2019

Ngöôøi laäp        Keá toaùn tröôûng          Toång Giaùm ñoác           Chủ tòch HÑQT