Cơ khí Quang Trung
PDF In Email
Mục lục bài viết
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
nội dung SĐBS điều lệ công ty ĐHCĐ đã thông qua ngày 3/7/2016
dự thảo nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ công ty (lần 3)
Tất cả các trang

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUANG TRUNG

Số: 76/NQ-ĐHĐCĐ Bình Định, ngày  14  tháng  6  năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2020


- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BXD ngày 20/10/2005 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Cơ khí lắp máy và Xây dựng số 5 thuộc Tổng Công ty xây dựng Miền Trung thành Công ty Cổ phần.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung lần đầu thông qua ngày 29/10/2005 và các nội dung đã được sửa đổi bổ sung vào ngày 28/4/2007 và ngày 03/7/2016.

- Căn cứ Nghị quyết số 254/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/7/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thường niên năm 2016.

- Căn cứ vào Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14 tháng 6 năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung.

Ngày 14/6/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tham dự kỳ họp có 15/15 cổ đông theo giấy mời.

- Số cổ phần mời họp 987.205 cổ phần đại diện 99,72% vốn điều lệ (15 cổ đông).

- Số cổ đông tham dự 15 người đại diện 987.205 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần mời họp.

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và thảo luận biểu quyết ĐHĐCĐ Công ty :

QUYẾT ĐỊNH

1/. Thông qua mức chia cổ tức năm 2019 là 10%/năm (mười phần trăm trên năm) và phân phối lợi nhuận vào các quỹ theo quy định (số cổ phần biểu quyết tán thành 812.275 cổ phần đạt tỷ lệ 82,28%).

2/. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (số cổ phần biểu quyết tán thành 841.673 cổ phần đạt tỷ lệ 85,26%).

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 với những chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :

120.522,1

Triệu đồng

 

- Tổng doanh thu :

134.284,6

Triệu đồng

 

- Tổng nộp Ngân sách :

5.466,4

Triệu đồng

 

- Lợi nhuận sau thuế :

2.795,5

Triệu đồng

 

- Thu nhập bình quân :

5.510,8

Đồng/người/tháng

 

- Lao động :

110

Người

- Tổng quỹ lương :

20.417,6

Triệu đồng

Trong đó: + Tiền lương CBCNV-LĐ

7.274,2

Triệu đồng

+ Tiền lương LĐ thuê ngoài

13.143,4

Triệu đồng

- Vốn đầu tư phát triển :

3.177,3

Triệu đồng

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :

110.000

Triệu đồng

- Tổng doanh thu :

110.000

Triệu đồng

- Tổng nộp Ngân sách :

3.830

Triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế :

2.800

Triệu đồng

- Thu nhập bình quân :

5.663

Đồng/người/tháng

- Lao động :

109

Người

- Tổng quỹ lương :

19.688

Triệu đồng

Trong đó: + Tiền lương CBCNV-LĐ

7.408

Triệu đồng

+ Tiền lương LĐ thuê ngoài

12.280

Triệu đồng

- Dự kiến mức chia cổ tức :

10

%

- Vốn đầu tư phát triển :

4.500

Triệu đồng

3/. Thông qua báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát công ty (số cổ phần biểu quyết tán thành 833.366 cổ phần đạt tỷ lệ 84,42%).

4/. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được Ban kiểm soát công ty thẩm định (số cổ phần biểu quyết tán thành 833.366 cổ phần đạt tỷ lệ 84,42%).

5/. Thông qua bản nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung (số cổ phần biểu quyết tán thành 812.275 cổ phần đạt tỷ lệ 82,28%).

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/6/2020.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty dự họp.

- UBND, TAND, VKSND tỉnh Bình Định (b/c).

- Sở KH&ĐT, Phòng PA04, PV05 CA tỉnh B/Định (b/c)

- Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, BKS.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Đảng ủy, Công đoàn, Chi đoàn TN Công ty.

- Lưu VT, TK.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký tên và đóng dấu)

CAO ĐÌNH THUẬN