Cơ khí Quang Trung
PDF In Email
Mục lục bài viết
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
nội dung SĐBS điều lệ công ty ĐHCĐ đã thông qua ngày 3/7/2016
Tất cả các trang

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUANG TRUNG

Bình Định, ngày  03  tháng  7  năm 2016

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY DỰNG QUANG TRUNG


- Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BXD ngày 20/10/2005 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Cơ khí Lắp máy và Xây dựng Số 5 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Miền Trung thành Công ty cổ phần.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thông qua ngày 29/10/2005 và nội dung sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2007.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty như sau:

Số TT

Nội dung Điều lệ hiện hành

Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung

1.

Điều 2:

Khoản 1:

- Điện thoại: 056.841005   , Fax: 056.741034 ; 841674 ; 841291

- E-mail: < Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. >, < Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. >

Điều 2:

Khoản 1:

- Điện thoại: 056.3841197 ; 3841005   , Fax: 056.3741900 ; 3841469

- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Website: www.quangtrungbinhdinh.com

2.

Điều 29: ĐHĐCĐ bất thường

Khoản 1:

- Chủ tịch HĐQT hoặc 3/5 thành viên HĐQT.

Điều 29: ĐHĐCĐ bất thường

Khoản 1:

- Chủ tịch HĐQT hoặc 2/3 thành viên HĐQT.

3.

Điều 37: Hội đồng quản trị

Khoản 2: HĐQT có 05 thành viên, do ĐHĐCĐ bầu bằng thể thức bỏ phiếu kín, trực tiếp.

Điều 37: Hội đồng quản trị

Khoản 2: HĐQT có 03 thành viên, do ĐHĐCĐ bầu bằng thể thức bỏ phiếu kín, trực tiếp.

4.

Điều 42: Cuộc họp của HĐQT

Khoản 1: Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT mỗi quý phải họp ít nhất một lần, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường, hoặc theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT, hoặc 3/5 thành viên HĐQT, của Trưởng ban kiểm soát hoặc 2/3 thành viên Ban kiểm soát hoặc của Giám đốc Công ty.

Khoản 2: Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ 3/5 tổng số thành viên trở lên tham dự. Quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.

Điều 42: Cuộc họp của HĐQT

Khoản 1: Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT mỗi quý phải họp ít nhất một lần, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường, hoặc theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT, hoặc 2/3 thành viên HĐQT, của Trưởng ban kiểm soát hoặc 2/3 thành viên Ban kiểm soát hoặc của Tổng Giám đốc Công ty.

Khoản 2: Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ 2/3 tổng số thành viên trở lên tham dự. Quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.

5.

Điều 44: Phân công nhiệm vụ và quyền hạn giữa các thành viên HĐQT

Khoản 1: e). Thành viên HĐQT là đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 44: Phân công nhiệm vụ và quyền hạn giữa các thành viên HĐQT

- Bãi bỏ điểm e khoản 1.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP CƠ KHÍ & XD QUANG TRUNG

THƯ KÝ                                                                                   CHỦ TỌA

(đã ký tên)                                                       (đã ký tên và đóng dấu)

Võ Tấn Việt                                                                             Cao Đình Thuận