Cơ khí Quang Trung
PDF In Email
Mục lục bài viết
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
nội dung SĐBS điều lệ công ty ĐHCĐ đã thông qua ngày 3/7/2016
Tất cả các trang

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUANG TRUNG

Số: 89/NQ-ĐHĐCĐ Bình Định, ngày  03  tháng  6  năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2019


- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Caên cöù Quyeát ñònh soá 1955/QÑ-BXD ngaøy 20/10/2005 cuûa Boä Xaây döïng veà vieäc chuyeån Coâng ty Cô khí laép maùy vaø Xaây döïng soá 5 thuoäc Toång Coâng ty xaây döïng Mieàn Trung thaønh Coâng ty coå phaàn.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thông qua ngày 29/10/2005 và các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung vào ngày 28/4/2007 và ngày 03/7/2016.

- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 02 tháng 6 năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung.

Ngày 02/6/2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tham dự kỳ họp có 12/15 cổ đông theo giấy mời.

- Số cổ phần mời họp 987.205 cổ phần đại diện 99,72% vốn điều lệ (15 cổ đông).

- Số cổ đông tham dự 12 người đại diện 841.673 cổ phần chiếm 85,26%  tổng số cổ phần mời họp.

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và thảo luận biểu quyết ĐHĐCĐ Công ty :

QUYẾT ĐỊNH

1/. Thông qua mức chia cổ tức năm 2018 là 12%/năm (mười hai phần trăm trên năm) và phân phối lợi nhuận vào các quỹ theo quy định (số cổ phần biểu quyết tán thành 833.366 cổ phần đạt tỷ lệ 99,01%).

2/. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (số cổ phần biểu quyết tán thành 833.366 cổ phần đạt tỷ lệ 99,01%).

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 với những chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :

115.716,7

Triệu đồng

- Tổng doanh thu :

129.378,3

Triệu đồng

- Tổng nộp Ngân sách :

4.963,9

Triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế :

3.466,6

Triệu đồng

- Thu nhập bình quân :

5.435

Đồng/người/tháng

- Lao động bình quân :

120

Người

- Tổng quỹ lương :

23.218

Triệu đồng

Trong đó: + Tiền lương CBCNV-LĐ :

7.827

Triệu đồng

+ Tiền lương thuê ngoài :

15.391

Triệu đồng

- Vốn đầu tư phát triển :

6.767

Triệu đồng

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :

122.000

Triệu đồng

- Tổng doanh thu :

122.000

Triệu đồng

- Tổng nộp Ngân sách :

4.700

Triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế :

3.470

Triệu đồng

- Thu nhập bình quân :

5.495

Đồng/người/tháng

- Lao động :

129

Người

- Tổng quỹ lương :

28.247

Triệu đồng

Trong đó: + Tiền lương CBCNV-LĐ :

8.507

Triệu đồng

+ Tiền lương thuê ngoài :

19.740

Triệu đồng

- Dự kiến mức chia cổ tức :

12

%

- Vốn đầu tư phát triển :

7.000

Triệu đồng

3/. Thông qua báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát công ty (số cổ phần biểu quyết tán thành 833.366 cổ phần đạt tỷ lệ 99,01%).

4/. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được Ban kiểm soát công ty thẩm định (số cổ phần biểu quyết tán thành 833.366 cổ phần đạt tỷ lệ 99,01%).

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/6/2019.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty dự họp.

- UBND, TAND, VKS tỉnh Bình Định (b/c).

- Sở KH&ĐT, Phòng PA04, PV05 CA tỉnh Bình Định (b/c).

- Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, BKS.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Lưu VT, TK.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký tên và đóng dấu)

CAO ĐÌNH THUẬN