Cơ khí Quang Trung
Mục lục bài viết
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Quyết định của HĐQT v/v chi trả cổ tức
Tất cả các trang

CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG

QUANG TRUNG


Số: 68 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày  01 tháng  6  năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BXD ngày 20/10/2005 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Cơ khí lắp máy và Xây dựng số 5 thuộc Tổng Công ty xây dựng Miền Trung thành Công ty cổ phần.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thông qua ngày 29/10/2005 và các nội dung đã được sửa đổi bổ sung ngày 28/4/2007 và ngày 03/7/2016.

- Căn cứ Nghị quyết số: 254/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/7/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thường niên năm 2016.

- Căn cứ Nghị quyết số: 89/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thường niên năm 2019.

- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành ngày 13/5/2009.

- Căn cứ Nghị quyết số: 254A/NQ-HĐQT ngày 03/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung.

- Căn cứ kết quả nội dung kỳ họp Hội đồng quản trị ngày 01/6/2020,

QUYẾT NGHỊ

1). Thông qua các Bảng báo cáo kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty và Báo cáo tài chính năm 2019 do Phòng Tài chính Kế toán báo cáo để trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thống nhất trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 mức chia cổ tức năm 2019 là: 10%/năm và tỷ lệ phân chia các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển theo quy định.

2). Thống nhất các nội dung và chương trình kỳ họp để thông qua Cổ đông biểu quyết thảo luận tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được triệu tập vào ngày 14/6/2020, (có kèm theo bản dự thảo nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty).

3). Tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các nội dung công việc đã triển khai, tổ chức sản xuất duy trì việc làm ổn định đời sống CBCNV và người lao động.

4). Một số vấn đề liên quan trực tiếp đến công việc tổ chức quản lý điều hành Công ty được giải quyết giữa hai kỳ họp đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty báo cáo và thống nhất thông qua tại kỳ họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết này triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Đảng ủy, Công đoàn, Chi đoàn TN.

- Các phòng ban, đơn vị TT.

- Lưu VT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

ĐOÀN THẾ HÒA