Cơ khí Quang Trung
Mục lục bài viết
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Quyết định của HĐQT v/v chi trả cổ tức
Tất cả các trang

 

 

CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUANG TRUNG
 
 
Số: 78/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày  16  tháng  6  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Mức chia cổ tức năm 2019”


 

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUANG TRUNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Caên cöù Quyeát ñònh soá 1955/QÑ-BXD ngaøy 20/10/2005 cuûa Boä Xaây döïng veà vieäc chuyeån Coâng ty Cô khí laép maùy vaø Xaây döïng soá 5 thuoäc Toång Coâng ty xaây döïng mieàn Trung thaønh Coâng ty coå phaàn;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thông qua ngày 29/10/2005 và các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung vào ngày 28/4/2007, ngày 03/7/2016 ngày 14/6/2020;

- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT Công ty ban hành ngày 13/5/2009;

- Căn cứ Nghị quyết số 254/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/7/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thường niên năm 2016;

- Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thường niên năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Ñieàu I- Möùc chia coå töùc naêm 2019 cuûa Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung laø 10% / naêm (Mười phaàn traêm treân naêm).

Ñieàu II- Giao OÂng Toång Giaùm ñoác ñieàu haønh Coâng ty coù traùch nhieäm chæ ñaïo Phoøng nghieäp vuï Coâng ty hoaøn thaønh caùc thuû tuïc ñeå chia coå töùc cho Coå ñoâng Coâng ty.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ñieàu III- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Toång Giaùm ñoác ñieàu haønh Coâng ty, Thuû tröôûng caùc đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.


Nơi nhận:

- Như Điều III: để th/hiện.

- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký tên và đóng dấu)

CAO ĐÌNH THUẬN