Cơ khí Quang Trung
Mục lục bài viết
Thông tin ĐHĐCĐ thường niên
Hình ảnh Đại hội
mau giay uy quyen
Hình ảnh
danh sach co dong hien huu
Danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên
Chốt danh sách cổ đông tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ TN năm 2019
Tất cả các trang

CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG

QUANG TRUNG


Số: 66 /TB-QT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày  27 tháng  5  năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: “Chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty - Năm 2020”

 

Kính gửi: - CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ KHÍ & XD QUANG TRUNG


Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung được Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thông qua ngày 29/10/2005 và các nội dung đã được sửa đổi bổ sung vào ngày 28/4/2007 và ngày 03/7/2016.

Để chuẩn bị các điều kiện cho việc triệu tập các Cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. Hội đồng Quản trị Công ty thông báo đến các Cổ đông một số nội dung có liên quan như sau :

1/- Cổ đông sở hữu, đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền từ 1.500 cổ phần trở lên không vi phạm các qui định chung của Luật và Điều lệ thì có quyền tham dự kỳ họp.

- Các Cổ đông sở hữu chưa đủ 1.500 cổ phần có thể ủy quyền cho Cổ đông khác (hoặc nhận số cổ phần ủy quyền từ Cổ đông khác) để đảm bảo đủ điều kiện tham dự Đại hội theo khoản 1 nêu trên.

- Giấy ủy quyền được ghi theo mẫu qui định thống nhất chung của Công ty (mẫu Giấy ủy quyền đề nghị các Cổ đông liên hệ Phòng TCHC Công ty, địa chỉ: Lô B6, Khu Công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; số điện thoại: 0256.3841005).

2/- Khi có đủ điều kiện theo qui định tại phần 1 trên đây, Cổ đông được lựa chọn một trong các hình thức tham dự kỳ họp như sau :

- Cổ đông trực tiếp đến tham dự kỳ họp.

- Ủy quyền cho người khác dự họp.

- Cổ đông gửi phiếu biểu quyết đã được đánh dấu biểu quyết về cho Ban tổ chức kỳ họp trước 01 ngày diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (theo qui định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014), trách nhiệm và quyền lợi được hưởng như Cổ đông trực tiếp tham dự kỳ họp.

3/- Việc ủy quyền dự họp được tiến hành từ nay đến hết ngày 04/6/2020.

- Giấy ủy quyền gửi về Phòng TCHC Công ty để tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Đại hội, các Giấy ủy quyền gửi chậm theo quy định sẽ không có hiệu lực.

Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo đến các Cổ đông biết và thực hiện, nếu có vướng mắc gì liên hệ Phòng TCHC Công ty để được giải quyết ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên.

- HĐQT, BKS Công ty.

- Ban TGĐ, BTC Đại hội.

- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

UV HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Cao Đình Thuận