Cơ khí Quang Trung
Mục lục bài viết
Thông tin ĐHĐCĐ thường niên
Hình ảnh Đại hội
mau giay uy quyen
Hình ảnh
danh sach co dong hien huu
Danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên
Chốt danh sách cổ đông tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ TN năm 2019
Tất cả các trang

 

CÔNG TY CỔ PHẦN                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

CƠ KHÍ & XÂY DỰNG QUANG TRUNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày        tháng  5  năm 2019

(MẪU) GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Những người ủy quyền:

Số
TT
Họ và tên
Số cổ phần
ủy quyền
Số CMND
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tổng cộng:
II. Người được uỷ quyền:

Họ và tên : .......................................................

CMND số :  .......................................................

Công an tỉnh : ........................................... , cấp ngày : .....................................

Được quyền sử dụng số Cổ phần trên để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên - năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung, tổ chức vào ngày 02 tháng 6 năm 2019.

 

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN

NGƯỜI UỶ QUYỀN

1.

2.

3.

4.

5.

6.