Cơ khí Quang Trung
Mục lục bài viết
Thông tin ĐHĐCĐ thường niên
Hình ảnh Đại hội
mau giay uy quyen
Hình ảnh
danh sach co dong hien huu
Danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên
Chốt danh sách cổ đông tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ TN năm 2019
Tất cả các trang

 

CTY CP CÔ KHÍ & XD QUANG TRUNG

DANH SAÙCH COÅ ÑOÂNG HIEÄN HÖÕU CUÛA COÂNG TY
(Soá lieäu toång hôïp ñeán ngaøy 07/5/2019)

STT

TEÂN COÅ ÑOÂNG

TOÅNG SOÁ CP
SÔÛ HÖÕU

Tyû leä coå phaàn sôû höõu so voán ñieàu leä (%)

Ghi chuù

1

Ñoaøn Theá Hoøa

671.883

67,867

2

Phaïm Thò Thuùy Phöôïng

90.000

9,091

3

Leâ Chôn

59.575

6,018

4

Nguyeãn Xuaân Thanh

55.957

5,652

5

Nguyn Th Bích Hường

30.000

3,030

6

Cao Ñình Thuaän

21.167

2,138

7

Nguyeãn Ñeàu

21.091

2,130

 

8

Nguyeãn Tieán Hoa

8.307

0,839

9

Nguyeãn Vaên Thaønh

5.567

0,562

10

Thaân Troïng Höông

5.016

0,507

11

Phạm Việt Thành

5.000

0,505

12

Buøi Töôøng Huaân

3.000

0,303

13

Haø Minh Oan

2.563

0,259

14

Phan Vaên Quang

2.416

0,244

15

Hoaøng Ñình Quang

2.000

0,202

16

Ñaëng Ngoïc Vinh

1.505

0,152

17

Nguyeãn Theá Bình

1.008

0,102

18

Phan Taøi

600

0,061

19

Nguyeãn Tieán Duõng

550

0,056

20

Mai Thanh Tuaán

366

0,037

21

Nguyeãn Vaên Long

283

0,029

22

Dieäp Theá Uyeân

250

0,025

23

Nguyeãn Ñình Kieät

241

0,024

24

Nguyeãn Ñình Tuaân

200

0,020

25

Nguyeãn Vaên Thuaän

191

0,019

26

Nguyeãn Thaønh Long A

183

0,018

27

Leâ Vaên Tuaán

175

0,018

28

Leâ Thanh Haø

166

0,017

29

Ñaëng Minh Tröïc

150

0,015

30

Tröông Ngoïc Hieáu

150

0,015

31

Nguyeãn Vaên Bính

141

0,014

32

Nguyeãn Huøng Vaân

141

0,014

33

Leâ Vaên Hieáu A

125

0,013

34

Haø Coâng Luaät

33

0,003

Toång coäng:

990.000

100

Ngöôøi laäp                Keá toaùn  tröôûng             Toång Giaùm ñoác

Ch tòch HÑQT