Cơ khí Quang Trung
Mục lục bài viết
Thông tin ĐHĐCĐ thường niên
Hình ảnh Đại hội
mau giay uy quyen
Hình ảnh
danh sach co dong hien huu
Danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên
Chốt danh sách cổ đông tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ TN năm 2019
Tất cả các trang

 

CTY CP CÔ KHÍ & XD QUANG TRUNG

 

DANH SAÙCH COÅ ÑOÂNG THAM DÖÏ KYØ HOÏP ÑHÑCÑ THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2019

(Soá lieäu toång hôïp ñeán ngaøy 27/05/2019)

 

STT

TEÂN COÅ ÑOÂNG

TOÅNG SOÁ CP
SÔÛ HÖÕU

Tyû leä coå phaàn sôû höõu so voán ñieàu leä (%)

Ghi chuù

1

Ñoaøn Theá Hoøa

761.883

76,96

2

Leâ Chôn

59.575

6,02

3

Nguyeãn Xuaân Thanh

53.482

5,40

4

Nguyn Th Bích Hường

30.000

3,03

5

Cao Ñình Thuaän

23.167

2,34

6

Nguyeãn Ñeàu

21.091

2,13

 

7

Nguyeãn Tieán Hoa

8.307

0,84

8

Nguyeãn Vaên Thaønh

5.567

0,56

9

Thaân Troïng Höông

5.016

0,51

10

Phạm Việt Thành

5.000

0,51

11

Buøi Töôøng Huaân

3.000

0,30

12

Voõ Taán Vieät

3.163

0,32

 13

Phan Vaên Quang

2.416

0,24

14

Nguyeãn Theá Bình

1.558

0,16

15

Ñaëng Ngoïc Vinh

1.505

0,15

Toång coäng:

987.205

99,72

Bình Ñònh, ngaøy 27 thaùng 05 naêm 2019

Ngöôøi laäp        Keá toaùn tröôûng          Toång Giaùm ñoác           Chủ tòch HÑQT