Cơ khí Quang Trung
Mục lục bài viết
Thông tin ĐHĐCĐ thường niên
Hình ảnh Đại hội
mau giay uy quyen
Hình ảnh
danh sach co dong hien huu
Danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên
Chốt danh sách cổ đông tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ TN năm 2019
Tất cả các trang

CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG

QUANG TRUNG


Số: 72 /TB-QT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày  14 tháng  5  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: “Chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty - Năm 2019”

 

Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ KHÍ & XD QUANG TRUNG


Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung được Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thông qua ngày 29/10/2005 và các nội dung đã được sửa đổi bổ sung vào ngày 28/4/2007 và ngày 03/7/2016.

Để chuẩn bị các điều kiện cho việc triệu tập các Cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Hội đồng Quản trị Công ty thông báo đến các Cổ đông một số nội dung có liên quan như sau :

1/- Cổ đông sở hữu, đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền từ 1.500 cổ phần trở lên không vi phạm các qui định chung của Luật và Điều lệ thì có quyền tham dự kỳ họp.

- Các Cổ đông sở hữu chưa đủ 1.500 cổ phần có thể ủy quyền cho Cổ đông khác (hoặc nhận số cổ phần ủy quyền từ Cổ đông khác) để đảm bảo đủ điều kiện tham dự Đại hội theo khoản 1 nêu trên.

- Giấy ủy quyền được ghi theo mẫu qui định thống nhất chung của Công ty (mẫu Giấy ủy quyền đề nghị các Cổ đông liên hệ Phòng TCHC Công ty, (địa chỉ: Lô B6, Khu Công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; số điện thoại: 0256.3841005).

2/- Khi có đủ điều kiện theo qui định tại phần 1 trên đây, Cổ đông được lựa chọn một trong các hình thức tham dự kỳ họp như sau :

- Cổ đông trực tiếp đến tham dự kỳ họp.

- Ủy quyền cho người khác dự họp.

- Cổ đông gửi phiếu biểu quyết đã được đánh dấu biểu quyết về cho Ban tổ chức kỳ họp trước 01 ngày diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (theo qui định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014), trách nhiệm và quyền lợi được hưởng như Cổ đông trực tiếp tham dự kỳ họp.

3/- Việc ủy quyền dự họp được tiến hành từ nay đến hết ngày 23/5/2019.

- Giấy ủy quyền gửi về Phòng TCHC Công ty để tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Đại hội, các Giấy ủy quyền gửi chậm theo quy định sẽ không có hiệu lực.

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo đến các Cổ đông biết và thực hiện, nếu có vướng mắc gì liên hệ Phòng TCHC Công ty để được giải quyết ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên.

- HĐQT, BKS Công ty.

- Ban TGĐ, BTC Đại hội.

- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

UV HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Cao Đình Thuận 

CÔNG TY CỔ PHẦN                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

CƠ KHÍ & XÂY DỰNG QUANG TRUNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày        tháng  5  năm 2019

(MẪU) GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Những người ủy quyền:

Số
TT
Họ và tên
Số cổ phần
ủy quyền
Số CMND
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tổng cộng:
II. Người được uỷ quyền:

Họ và tên : .......................................................

CMND số :  .......................................................

Công an tỉnh : ........................................... , cấp ngày : .....................................

Được quyền sử dụng số Cổ phần trên để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên - năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung, tổ chức vào ngày 02 tháng 6 năm 2019.

 

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN

NGƯỜI UỶ QUYỀN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

  

CTY CP CÔ KHÍ & XD QUANG TRUNG

DANH SAÙCH COÅ ÑOÂNG HIEÄN HÖÕU CUÛA COÂNG TY
(Soá lieäu toång hôïp ñeán ngaøy 07/5/2019)

STT

TEÂN COÅ ÑOÂNG

TOÅNG SOÁ CP
SÔÛ HÖÕU

Tyû leä coå phaàn sôû höõu so voán ñieàu leä (%)

Ghi chuù

1

Ñoaøn Theá Hoøa

671.883

67,867

2

Phaïm Thò Thuùy Phöôïng

90.000

9,091

3

Leâ Chôn

59.575

6,018

4

Nguyeãn Xuaân Thanh

55.957

5,652

5

Nguyn Th Bích Hường

30.000

3,030

6

Cao Ñình Thuaän

21.167

2,138

7

Nguyeãn Ñeàu

21.091

2,130

 

8

Nguyeãn Tieán Hoa

8.307

0,839

9

Nguyeãn Vaên Thaønh

5.567

0,562

10

Thaân Troïng Höông

5.016

0,507

11

Phạm Việt Thành

5.000

0,505

12

Buøi Töôøng Huaân

3.000

0,303

13

Haø Minh Oan

2.563

0,259

14

Phan Vaên Quang

2.416

0,244

15

Hoaøng Ñình Quang

2.000

0,202

16

Ñaëng Ngoïc Vinh

1.505

0,152

17

Nguyeãn Theá Bình

1.008

0,102

18

Phan Taøi

600

0,061

19

Nguyeãn Tieán Duõng

550

0,056

20

Mai Thanh Tuaán

366

0,037

21

Nguyeãn Vaên Long

283

0,029

22

Dieäp Theá Uyeân

250

0,025

23

Nguyeãn Ñình Kieät

241

0,024

24

Nguyeãn Ñình Tuaân

200

0,020

25

Nguyeãn Vaên Thuaän

191

0,019

26

Nguyeãn Thaønh Long A

183

0,018

27

Leâ Vaên Tuaán

175

0,018

28

Leâ Thanh Haø

166

0,017

29

Ñaëng Minh Tröïc

150

0,015

30

Tröông Ngoïc Hieáu

150

0,015

31

Nguyeãn Vaên Bính

141

0,014

32

Nguyeãn Huøng Vaân

141

0,014

33

Leâ Vaên Hieáu A

125

0,013

34

Haø Coâng Luaät

33

0,003

Toång coäng:

990.000

100

Ngöôøi laäp                Keá toaùn  tröôûng             Toång Giaùm ñoác

Ch tòch HÑQT

 


 

CTY CP CÔ KHÍ & XD QUANG TRUNG

 

DANH SAÙCH COÅ ÑOÂNG THAM DÖÏ KYØ HOÏP ÑHÑCÑ THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2019

(Soá lieäu toång hôïp ñeán ngaøy 27/05/2019)

 

STT

TEÂN COÅ ÑOÂNG

TOÅNG SOÁ CP
SÔÛ HÖÕU

Tyû leä coå phaàn sôû höõu so voán ñieàu leä (%)

Ghi chuù

1

Ñoaøn Theá Hoøa

761.883

76,96

2

Leâ Chôn

59.575

6,02

3

Nguyeãn Xuaân Thanh

53.482

5,40

4

Nguyn Th Bích Hường

30.000

3,03

5

Cao Ñình Thuaän

23.167

2,34

6

Nguyeãn Ñeàu

21.091

2,13

 

7

Nguyeãn Tieán Hoa

8.307

0,84

8

Nguyeãn Vaên Thaønh

5.567

0,56

9

Thaân Troïng Höông

5.016

0,51

10

Phạm Việt Thành

5.000

0,51

11

Buøi Töôøng Huaân

3.000

0,30

12

Voõ Taán Vieät

3.163

0,32

 13

Phan Vaên Quang

2.416

0,24

14

Nguyeãn Theá Bình

1.558

0,16

15

Ñaëng Ngoïc Vinh

1.505

0,15

Toång coäng:

987.205

99,72

Bình Ñònh, ngaøy 27 thaùng 05 naêm 2019

Ngöôøi laäp        Keá toaùn tröôûng          Toång Giaùm ñoác           Chủ tòch HÑQT