Cơ khí Quang Trung
Mục lục bài viết
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên
Thông báo kế hoạch chi trả cổ tức đối với cổ đông
Tất cả các trang

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN - NĂM 2019

___

1/. Chào cờ, tuyên bố lý do.

2/. Báo cáo thành phần cổ đông mời dự họp.

3/. Chủ tọa điều hành kỳ họp (cử Thư ký kỳ họp và Ban kiểm phiếu).

- Biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung kỳ họp.

- Đọc Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

- Đọc Báo cáo tài chính năm 2018.

- Đọc Báo cáo của BKS.

- Thảo luận;

- Biểu quyết phân chia các quỹ và mức chia cổ tức năm 2018.

4/. Thư ký thông qua Biên bản kỳ họp.

- Chủ tọa lấy biểu quyết.

5/. Bế mạc kỳ họp.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ

XÂY DỰNG QUANG TRUNG

 

 

 


 

CTY CP CƠ KHÍ VÀ XD QUANG TRUNG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 106 /TB-HĐQT                                                             Bình Định, ngày 25 tháng  6  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: “Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 đối với Cổ đông Công ty”

 

Kính gửi: - CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thông qua ngày 29/10/2005 và các nội dung sửa đổi, bổ sung vào ngày 28/4/2007 và ngày 03/7/2016.

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 02/6/2019 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung.

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-HĐQT ngày 04/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung v/v mức chia cổ tức năm 2018.

Nay, Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung xin thông báo đến các Cổ đông Công ty, một số nội dung có liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2018 (12%/năm) như sau :

1). Thời gian: Kể từ ngày 26/7/2019 trở đi.

2). Địa điểm: Tại Phòng TCKT Công ty (địa chỉ: Lô B6, Khu Công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

3). Thành phần: Cổ đông trực tiếp nhận cổ tức, hoặc có thể ủy quyền bằng văn bản cho người được ủy quyền đến liên hệ nhận cổ tức được chia tương ứng theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo đến các cổ đông biết và thực hiện, nếu có vướng mắc gì liên hệ Phòng TCKT (số điện thoại: 0256.3741900, gặp ông Đặng Ngọc Vinh - Kế toán trưởng Công ty) để được giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Như trên.                                                                             UV HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC

- HĐQT, BKS, Ban TGĐ, P.TCKT Cty.

- Lưu TCHC.

Cao Đình Thuận

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

(MẪU) GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN CỔ TỨC NĂM 20……

Kính gửi: - Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung

Tên Cổ đông:  …………………………………………………………………………………………

Số CMND:   ………………… cấp ngày   …………………tại ……………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

Thường trú tại: …………………………………………………………………………………………

Đang công tác tại: ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại:    ……………………………………

Hiện đang sở hữu ………………… cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung tại thời điểm tháng ………………….

Do khoâng coù ñieàu kieän nhaän coå töùc naêm 2018 tæ leä 12%/năm (mười hai phần trăm treân năm) tröïc tieáp baèng tieàn maët, nay bằng văn bản này Tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………………

Số CMND:   ………………… cấp ngày   …………………tại ……………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:    ……………………………………………………………………………………

Được nhận tiền mặt chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung:

+ Tổng số tiền cổ tức được hưởng tương ứng với số cổ phần sở hữu, sau khi đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (5%) theo quy định, còn lại là: ……………………đồng

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………đồng)

Giaáy uûy quyeàn naøy coù giaù trò keå töø ngaøy ………/7/2019 ñeán ngaøy ………/7/2019.

Toâi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm veà vieäc uûy quyeàn naøy vaø cam keát tuaân thuû nghieâm chænh caùc quy ñònh cuûa Công ty và phaùp luaät hieän haønh.

Bình Định, ngày …… tháng 7 năm 2019

Ngöôøi nhaän uûy quyeàn Cổ đông uûy quyeàn

(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

Xaùc nhaän cuûa Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung: