Cơ khí Quang Trung
Mục lục bài viết
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên
Thông báo kế hoạch chi trả cổ tức đối với cổ đông
Tất cả các trang

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN - NĂM 2020

(kỳ họp tiến hành vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 14/6/2020)

___

1/. Chào cờ, tuyên bố lý do.

2/. Báo cáo thành phần cổ đông mời dự họp.

3/. Chủ tọa điều hành kỳ họp (cử Thư ký kỳ họp và Ban kiểm phiếu).

- Biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung kỳ họp.

- Đọc Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

- Đọc Báo cáo tài chính năm 2019.

- Đọc Báo cáo của BKS.

- Thảo luận;

- Biểu quyết phân chia các quỹ và mức chia cổ tức năm 2019.

- Biểu quyết thông qua dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Lần 3).

4/. Thư ký thông qua Biên bản kỳ họp.

- Chủ tọa lấy biểu quyết.

5/. Bế mạc kỳ họp.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ

XÂY DỰNG QUANG TRUNG