Thông báo chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

CTY CP CƠ KHÍ VÀ XD QUANG TRUNG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

                         —–Y——                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

                Số: 69 /TB-HĐQT                                   Bình Định, ngày  23  tháng  5  năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: “Chuẩn bị kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Năm 2022”

 Kính gửi CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XD QUANG TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung được Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thông qua ngày 29/10/2005 và các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung vào ngày 28/4/2007, ngày 03/7/2016 và ngày 14/6/2020.

Để chuẩn bị các điều kiện cho việc triệu tập các Cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng Quản trị Công ty thông báo đến các Cổ đông một số nội dung có liên quan như sau :

1/- Cổ đông sở hữu, đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền từ 1.500 cổ phần trở lên không vi phạm các qui định chung của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì có quyền tham dự kỳ họp.

– Các Cổ đông sở hữu chưa đủ 1.500 cổ phần có thể ủy quyền cho Cổ đông khác (hoặc nhận số cổ phần ủy quyền từ Cổ đông khác) để đảm bảo đủ điều kiện tham dự Đại hội theo khoản 1 nêu trên.

– Giấy ủy quyền được ghi theo mẫu qui định thống nhất chung của Công ty (mẫu Giấy ủy quyền đề nghị các Cổ đông liên hệ Phòng TCHC Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung; Địa chỉ: Lô B6, Khu Công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Số điện thoại: 0256.3841005).

2/- Khi có đủ điều kiện theo qui định tại khoản 1 trên đây, Cổ đông được lựa chọn một trong các hình thức tham dự kỳ họp như sau :

– Cổ đông trực tiếp đến tham dự kỳ họp.

– Ủy quyền cho người khác dự họp.

– Cổ đông gửi phiếu biểu quyết đã được đánh dấu biểu quyết về cho Ban Tổ chức kỳ họp trước 01 ngày diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (theo qui định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020), trách nhiệm và quyền lợi được hưởng như Cổ đông trực tiếp tham dự kỳ họp.

3/- Việc ủy quyền dự họp được tiến hành từ nay đến hết ngày 01/6/2022.

– Giấy ủy quyền gửi về Phòng TCHC Công ty để tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Đại hội, các Giấy ủy quyền gửi chậm theo quy định sẽ không có hiệu lực.

Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo đến các Cổ đông biết và thực hiện, nếu có vướng mắc gì liên hệ Phòng TCHC Công ty (số điện thoại: 0256.3841005) để được hướng dẫn thủ tục giải quyết ./.

Nơi nhận:                                                                           T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Như trên.                                                                       UV HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC

– HĐQT, BKS, Ban TGĐ Công ty.                                           (Đã ký tên và đóng dấu)

– BTC Đại hội.

– Lưu VT, pTCHC.                                                                         Cao Đình Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

CƠ KHÍ & XÂY DỰNG QUANG TRUNG   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—– Y ——                                              

                                                                                                                                               Bình Định, ngày        tháng       năm 2022

       GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

    1. Những người ủy quyền:
Số

TT

Họ và tên

Số cổ phần

ủy quyền

Số CMND / CCCD
1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

    1. Người được uỷ quyền:

Họ và tên :  ………………………………………………………………………

CMND/CCCD số :  …………………………………………………………..

Công an tỉnh : ……………………………………. , cấp ngày : ……………………………..

Được quyền sử dụng số cổ phần trên để tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung, tổ chức vào ngày …… tháng …… năm 2022.

 

 

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN

 

 

 

 

 

 

 

      NGƯỜI UỶ QUYỀN

              1. 

              2. 

              3. 

              4. 

              5. 

              6.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.